Programa

30 09 2008

PROGRAMA D’ACTUACIO

INTRODUCCIO

El programa d’actuació presentat per la Candidatura TOT PENEDES-GARRAF s’estructura a l’entorn de quatre grans eixos vertebradors: organització i finances; informació i comunicació; estratègia política; i pla de penetració territorial. Els dos primers eixos tenen una clara projecció d’ordre intern; és a dir, són els proposats per tal de renovar, enfortir i rellançar el partit portes endins. Els dos eixos restants tenen, en canvi, una clara projecció externa; és a dir, són els proposats per tal de renovar, enfortir i rellançar el partit portes enfora.

D’aquesta forma, i sempre dins l’actual marc estatutari, la implantació d’un model més àgil i eficaç en els àmbits d’organització i finances i d’informació i comunicació del partit a la Regió Penedès-Garraf persegueix sobretot la potenciació del propi partit en les seves estructures més bàsiques de funcionament, establint mecanismes de planificació, gestió, control, formació i difusió al servei de la militància i al servei del càrrecs públics locals i comarcals.

Per la seva banda, la definició d’una estratègia política clara i consistent, amb un full de ruta únic i ben traçat per al conjunt de les tres comarques integrades en la Regió Penedès-Garraf, és una eina imprescindible per tal d’afrontar amb garanties el nou cicle electoral que de forma imminent se’ns presenta. Estratègia acurada que ha d’anar acompanyada d’un pla de penetració territorial que ha de possibilitar la recuperació immediata i l’eixamplament progressiu de la base de suport electoral d’ERC a tots els municipis i comarques del Penedès-Garraf.

Tot plegat, partint d’una visió instrumental del partit, com a eina -sens dubte, i de moment, la millor eina- per tal d’aconseguir els objectius que donen vida i sentit a la seva pròpia existència: l’alliberament nacional de Catalunya i la creació d’un estat català independent.

FUNCIONAMENT DEL PARTIT A LA REGIO PENEDES-GARRAF

ORGANITZACIO I FINANCES

Area d’organització

• Presència territorial: intensificació de la relació amb la militància i de la coordinació amb els càrrecs institucionals.
• Suport a les Seccions Locals: eina organitzativa bàsica per a l’actuació política en el territori i el treball horitzontal.
• Creació de Comissions Sectorials: canalització dels problemes del territori i obertura del debat a la participació del conjunt de la militància i ciutadania.
• Consolidació seus estables: capitals de comarca, municipis grans i poblacions amb forta implantació electoral.

Area de Finances

• Situació financera de la federació regional: planificació pressupostària i recursos disponibles.
• Gestió econòmica de l’assignació pressupostària anyal: claredat i transparència comptable.
• Suport financer i econòmic a les seccions locals i federacions comarcals.
• Suport financer i econòmic als grups municipals i comarcals.

INFORMACIO I COMUNICACIO

Area d’Informació

• Gestió de l’agenda política d’ERC al territori Penedès-Garraf
• Intensificació i millora de la relació amb els mitjans de difusió i comunicació del territori.
• Implantació i ús de les noves tecnologies com a eina de difusió de la informació tant a nivell intern com extern.
• Gestió i edició de publicacions i conferències

Area de Comunicació

• Pla de millora de la imatge institucional de la Federació Regional Penedès-Garraf.
• Reactivació i dinamització de la pàgina web de la federació.
• Suport als plans de comunicació de les seccions locals i federacions comarcals.
• Suport als plans de comunicació dels grups municipals i comarcals.

ACTUACIO DEL PARTIT A LA REGIO PENEDES-GARRAF

ESTRATEGIA POLITICA

– Estudi de mancances i pla de dinamització de les seccions locals i federacions comarcals.
– Pla d’igualtat i potenciació de la dona en tots els àmbits d’actuació del partit.
– Definició, posicionament i actuació davant els principals problemes de la Regió Penedès-Garraf (Veguería Penedès; infraestructures; defensa del territori)
– Desenvolupament d’eines de suport i d’argumentari comú per als càrrecs públics locals i comarcals del territori.
– Recuperació de la iniciativa ideològica, del discurs polític i de la capacitat de mobilització de la ciutadania.

PLA DE PENETRACIO TERRITORIAL

– Disseny i execució d’un pla d’acció per incrementar el nombre de militants a la Regió Penedès-Garraf.
– Disseny i execució d’un pla d’acollida per a simpatitzants, independents i afins.
– Desenvolupament d’eines tecnològiques per a la col.laboració i el creixement en xarxa.
– Elaboració d’un pla de proximitat a l’electorat i de foment de la participació ciutadana.
– Assessorament i suport a la creació de seccions locals i a la preparació de candidatures a nivell municipal.

Anuncis